قابل به ذکر است برای خرید و نصب این تجهیزات مبلغی معادل دویست و پنجاه میلیون تومان نیز هزینه گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامیه