شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 191 مورخ 99/11/19 شوراي اسلامي شهر اسلاميه نسبت به فروش تعداد 3 قطعه زمين از طريق مزايده كتبي و غير حضوري اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا روز سه شنبه مورخ19/12/99 همه روزه به جز ايام تعطيل جهت بازديد از محل و اطلاع از چگونگي وضعيت ملك و دريافت اسناد مزايده و ارائه قيمت ، به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند.

 آكهي شركت در مزايده

شرايط و اسناد شركت در مزايده