شهرداری اسلاميه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  152   مورخ 99/2/31شورای اسلامی شهر اسلاميه ، امور خدمات شهري و فضاي سبز (رفت و روب و جمع آوري زباله ـ توسعه و نگهداري فضاي سبزـ امور نقليه و قسمتي از خدمات پشتيباني) را از مورخ 1399/5/1 لغايت 1400/2/31 (به مدت 10 ماه) بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید .

پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ اسناد شركت در مناقصه به سايت شهرداري به‌ آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند .

ـ مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی تا تاريخ 1399/4/23 می باشد.

ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

ـ هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

ـ مبلغ پایه بابت ده ماه و با احتساب ارزش افزوده نه ميليارد و پانصد ميليون ريال  می باشد.

ـ پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان چهارصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ضمانت نامه يا چک تضمین شده بانكي (يا پرداخت به حساب سپرده شهرداري به شماره 3100003540002) بابت ضمانت نامه شركت در مناقصه تحويل شهرداري نمايد .

ـ مناقصه‌گر بايد پيشنهاد خود را در سامانه ستاد الكترونيكي دولت به آدرس https://setadiran.ir  ثبت نمايد .

ـ درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم ) ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری اسلاميه ضبط خواهد شد.

ـ سایر جزئیات به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

اسناد مناقصه