مجموعه : سرخط آخرین خبرها
بازدید : 61

شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 60مورخ 5/20/ 97 شوراي اسلامي شهر اسلاميه نسبت به فروش تعداد 5 قطعه زمين با مشخصات ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد....

  متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نمايند .

رديف

موقعيت

كاربري

متراژ(مترمربع)

مبلغ پايه(به ريال)

هر مترمربع

مبلغ سپرده شركت در مزايده

1

خيابان همافران قطعه شماره 12

مسكوني

239/68

500،000

6،000،000

2

خيابان همافران قطعه شماره 16

مسكوني

232/5

450،000

5،500،000

3

خيابان غفاري (شهيد محبي)

مسكوني

421/75

800،000

17،000،000

4

خيابان غفاري (شهيد محبي)

مسكوني

237

750،000

9،000،000

5

خيابان امام خميني22

مسكوني

250

880،000

11،000،000

شرايط شركت در مزايده :

1ـ تاريخ بازگشايي پاكات : سه شنبه مورخ 1397/11/16 ـ شهرداري اسلاميه

2ـ متقاضيان مي بايست مبلغ پيشنهادي خود را تا پايان وقت اداري مورخ 97/11/15 در پاكت سربسته به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

3- مبالغ سپرده شركت در مزايده مي بايست قبل از مزايده بحساب سيباي شماره3100003540002 شهرداري اسلاميه واريز گردد.

4-چنانچه برندگان اول،دوم،سوم مزايده از انجام معامله منصرف گردند، سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

 5 ـ  شهرداري در رد و يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

6 ـ قيمتهاي نهايي مورد مزايده بصورت نقدي خواهد بود.

7ـ هزينه درج آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

8ـ هزينه انتقال سند بر عهده خريدار خواهد بود.

شرايط شركت در مزايده

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز17
بازدید دیروز63
بازدید هفته494
بازدید ماه1329
کل بازدید56428