امروزه مديريت شهري نقش اساسي در پايداري و توسعه يافتگي زندگي شهري دارد شهرها همچون سازمان ها داراي پيچيدگي بسياري هستند.مديريت شهري در حوزه هاي مختلف از جمله عمراني،معماري،وشهرسازي ،خدمات شهري،فرهنگي و اجتماعي و....نيازمند بازنگري و استفاده از دانش روز و متخصصين اين حوزه است.در دنياي امروز تغييرات با سرعت در حال انجام است و به تبع آن اصول و روشهاي مديريتي نيز دستخوش تغييرات مي گردد.اگر برنامه ريزي مؤثر و كارا در قبال تغييرات شهري اتفاق نيفتد،پيامدهاي شهري شدن جوامع، بحران زا خواهد شد.يكي از دغدغه هاي اساسي وذاتي بشر كه از گذشته دور تا كنون شاهد ظهور و بروز آن بوده ايم تلاش وي براي تغيير وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بوده است و يكي از آشكارترين اين تلاش ها در ساخت فرهنگ شكل گرفته است.زيرا لازمه هر گونه برنامه اصلاح گرايانه و تحول آفرين براي رشد و ايجاد وضعيت مناسب تر براي بشر،اصلاح فرهنگ موجود و تلاش براي ايجاد فرهنگ مطلوب است.شهرداري باغشهر اسلاميه در ماه هاي اخير تمام تلاش خود را در جهت تغيير فرهنگ بوجود آمده(عدم مشاركت مردم)بكار بسته تا بتواند به مانند ساليان گذشته دور،از اين پتانسيل عظيم(مشاركت مردم در كليه امورشهر)استفاده نمايد.شهر اسلاميه بواسطه ساختار باغ شهر بودن نيازمند تغيير نگاه مديران اجرائي چه در سطح كلان و چه در سطح منطقه اي مي باشد چرا كه مي توان از اين پتانسيل در سطح كشور بعنوان يكي از باغشهرهاي مطرح كشور استفاده نمود.اينجانب با توكل بر خداي متعال و همكاري و مشاركت شما شهروندان عزيز باغشهر اسلاميه تمام تلاش خويش را به جهت حفظ و نگهداري اين گنجينه عظيم بكار بسته و برآنم تا با نظر شما نسبت به عمران و آباداني آن اقدام نمائيم.