آقای خلیل آذرهمایون 

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامیه

********

آقای مهدی بیکی زاده

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اسلامیه

********

آقای علی محمدشاهی

منشی و دبیر شورای اسلامی شهر اسلامیه

********

آقای علی محب راد

عضو شورای اسلامی شهر اسلامیه

 ********

آقای مهدی مینای زارع

عضو شورای اسلامی شهر اسلامیه