شهرداري اسلاميه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 109مورخ98/04/01شوراي اسلامي شهر اسلاميه نسبت به فروش تعداد7قطعه زمين با كاربري مسكوني و يك دربند مغازه از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتر از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632743520 امورمالي شهرداري تماس حاصل نموده،ويا به وب سايت شهرداري به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمايند.

-مبالغ سپرده شركت در مزايده مي بايست قبل از مزايده بحساب سيباي شماره3100003540002 شهرداري اسلاميه واريز گردد.

-چنانچه برندگان اول،دوم،سوم مزايده از انجام معامله منصرف گردند، سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

-شهرداري در رد و يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

-قيمتهاي نهايي مورد مزايده بصورت نقدي خواهد بود.

-هزينه درج آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.  

رديف

نوع وكاربري ملك

مساحت به مترمربع

آدرس ملك

شماره پلاك ثبتي

قيمت پايه-ريال

(كارشناسي)

مبلغ سپرده شركت در مزايده-ريال

1

تجاري(در حال ساخت)

46.12

خيابان امام خميني(ره)بالاتر از شهرداري

14838 فرعي از يك اصلي

950.000.000

47.500.000

2

مسكوني

208.48

خيابان امام خميني(ره)بالاتر از شهرداري

14844 فرعي از يك اصلي

375.264.000

18.763.200

3

مسكوني

232.5

خيابان همافران

14560فر عي از يك اصلي

150.000.000

7.500.000

4

مسكوني

241.41

خيابان همافران

14563 فرعي از يك اصلي

150.000.000

7.500.000

5

مسكوني

238.45

خيابان همافران

14564 فرعي از يك اصلي

150.000.000

7.500.000

6

مسكوني

393

خيابان 17شهريور

14954 فرعي از يك اصلي

250.000.000

12.500.000

7

مسكوني

251.03

خيابان شهيد افرازنده

18296 فرعي از يك اصلي

200.000.000

10.000.000

8

مسكوني

263.75

خيابان شهيد افرازنده

18295 فرعي از يك اصلي

200.000.000

10.000.000

آگهي مزايده حضوري

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز26
بازدید دیروز77
بازدید هفته103
بازدید ماه1583
کل بازدید20599