شهردار ي اسلاميه در نظر دارد نسبت به اجراي روكش آسفالت با تأمين مصالح جهت خيابانهاي بهارآزادي،17شهريور ،....... از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي و سامانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين سامانه مناقصات كشوري به آدرسhttp://iets.mporg.ir اقدام نمايد.

مدت دريافت اسناد تا ساعت 14 مورخ15/02/97 ومدت ارائه پيشنهادات تا ساعت14مورخ 25/02/97 و زمان بازگشايي پاكت هاي الف و ب مورخ 26/02/97 مي باشد.

آدرس:خراسان جنوبي-شهرستان فردوس-شهر اسلاميه خيابان امام خميني(ره)كد پستي9773154947 تلفن:05632743520

آدرس سايت شهرداري:www.eslamiyeh.ir

موضوع مناقصه

ميزان تضمين شركت در مناقصه

شماره مناقصه در سامانه

اجراي روكش آسفالت با تأمين مصالح

197،250،000

200965453000001

آگهي مناقصه عمومي

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 09120321066

تلفن شهرداری :2-05632742651   فکس :05632742650و05632742420

داخلي روابط عمومی:113

پست الکترونیک : eslamiyeh.1354@yahoo.com

آدرس : اسلاميه - خيابان امام خميني(ره) - شهرداری اسلاميه

بازدید امروز45
بازدید دیروز133
بازدید هفته281
بازدید ماه3030
کل بازدید18370