1) كوره آجرپزي سنتي (آجرپزي دستي):

آجر دستي هفت هزار سال است كه در ساخت ساختمان ها به كار مي رود  . اولين كوره هاي آجر پزي در اسلاميه در سال 1348 و پس از زلزله بمنظور تأمين مصالح مورد نياز براي ساختمان سازي ساخته و مورد بهره برداري مردم قرار گرفت .

2) اولين دامداري منطقه كه با استفاده از تكثير گاو اصيل شيري نزاد هلشتاين اقدام به توليد شير مورد نياز نمود در سال 1348 در اين شهر تأسيس و مورد بهره برداري قرار گرفت .

3) بستني لاله :

در ايران باستان ، مردم افشره انگور را روي مقداري برف در كاسه اي مي ريختند و آن را به عنوان دسر هنگام گرمي هوا صرف مي كردند . در زمان سلطنت ناصرالدين شاه ساختن بستني در ايران متداول شد. اولين بستني فروشي منطقه توسط مرحوم غلامعلي خاكشور در شهر اسلاميه راه اندازي شد كه قدمت بيش از 40 سال دارد .