كوره هاي آجر پزي سنتي

حمام سرجوی

يكي ديگر از بناهاي تاريخي شهر اسلاميه است كه در سالهاي اخير مورد بي مهري قرار گرفته است. اين حمام در كنار جوي هاي آب بلده مسون به شاه جوي در محدوده غربي شهر اسلاميه ساخته شده بود كه قدمت آن به دوره قاجاريه مي رسد.

مسیر شاه جوی قنات بلده(بلوار انقلاب)

قنات بلده

يك رشته قنات با قدمت تاريخي مربوط به دوره ساساني است كه بخش هاي عمده از زمين هاي كشاورزي شهر اسلاميه و روستاهاي باغستان عليا و سفلي را آبياري مي كند. در گذشته علاوه بر كشاورزي، با ذخيره آب اين قنات در آب انبارها و پس از ته نشين شدن خاك آن،آب شرب شهر فردوس نيز تأمين شده است.

اين قنات مسيري حدود 35كيلومتر را پيموده و حدود 2392هكتار از زمين هاي منطقه را مشروب مي كند.