شهر اسلاميه در 34 درجه و 2 دقيقه عرض جغرافيايي و 58 درجه و 13 دقيقه طول شرقي و در ارتفاع 1330 متري از سطح دريا قرار گرفته است . اين شهر در 5 كيلومتري فردوس واقع شده است . اسلاميه به شهرهاي فردوس ، سرايان ، آيسك ، بشرويه ، گناباد ، بجستان ، يونسي و كاشمر جاده مواصلاتي داشته و در مسير شاهراه اصلي راه ترانزيتي شرق كشور كه شهرهاي شرقي ، جنوبي و جنوب شرقي ايران را به شمال ايران و كشورهاي افغانستان ، پاكستان و تركمنستان متصل مي كند قرار دارد . محور مذكور از راه هاي ارتباطي و با اهميت و داراي عملكرد فرا استاني و فرا منطقه اي مي باشد .