شهر اسلاميه در شمار اقليم هاي گرم و خشك طبقه بندي شده است . آب و هواي اين شهر با وجود سرسبزي و طراوت فراوان ، به دليل نزديكي به كوير از خشونت بي بهره نيست . مطالعات كليماتولوژي سي ساله در منطقه نشان مي دهد گرمترين ماه سال تيرماه با متوسط درجه حرارت حداكثر 36/7 درجه سانتيگراد و سردترين ماه سال دي ماه با متوسط درجه حرارت حداقل 2/4 ـ درجه سانتيگراد است .به طور ميانگين در 58 روز از سال داراي دماي زير صفر درجه و در 140روز از سال داراي دماي بالاي 30 درجه سانتيگراد مي باشد . متوسط بارندگي ساليانه حدود 150ميلي متر گزارش شده است كه متأسفانه به دليل خشكساليهاي اخير در حال  حاضر زير 100 ميلي متر مي باشد . بارش ها در اين منطقه معمولاً از آغاز فصل پاييز با پراكندگي فراوان آغاز شده و در ماه هاي اسفند و فروردين به اوج خود مي رسد . پراكندگي باران و عدم بارندگي در فصل گرم سال باعث ايجاد پوشش گياهي خاصي در منطقه شده است . بادهاي موسمي در منطقه به نام هاي محلي سياهباد ، كوهباد ، روزباد و جلگه باد نقش خود را در طبيعت بازي مي كنند . تعداد روزهاي يخبندان به طور متوسط در سال حدود 80 روز مي باشد . در 10 كيلومتري شمال شرق شهر اسلاميه ، رشته كوهي با جهت شمال غرب به جنوب شرق استقرار يافته است كه از جنوب شهر بجستان تا شرق قاين كشيده شده است . آب مورد استفاده منطقه تماماً از منابع آبهاي زير زميني و در قالب چشمه ، قنات و چشمه ـ قنات تأمين مي گردد . اين محدوده در مقايسه با ساير مناطق كويري پيرامون آن به طور كامل از ويژگي هاي خاص اقليمي و طبيعي برخوردار است .